دستورات ارتباط با دیتابیس در لاراول

دستورات لینوکس
فروردین ۲۲, ۱۳۹۶

برای ارتباط برقرار کردن با برنامه از دستور زیر استفاده می شود که جهت وارد کردن اطلاعات نمایش اطلاعات انجام بعضی  عملیات ریاضی ساده و … از آن استفاده می شود(به این معنی که هر دستوری که در کدهای php مقداری اینجا ایجاد کند و بتوان به یک متغیر انتصاب داد را اینجا میتوان وارد کرد و نتیجه را مشاهده نمود )

php artisan tinker

جهت وارد کردن رکورد به یکی از جدولهای دیتابیس از

DB::table(‘users’)->insert([ ‘name’=>’ali’ , ’email’=>’test@example.com’ , ‘password’=>’1’ , ‘create_at’=>new DateTime ]);

برای نمایش اطلاعات موجود در یکی از جداول

DB::table(‘users’)->get();

و یا برای نمایش اولین رکورد از جدول که نام آن برابر علی باشد از دستور زیر استفاده می شود

DB::table(‘users’)->where(‘name’,’ali’)->first();

برای حذف رکوردهایی که نام آنها علی است از دستور زیر می توان استفاده کرد

DB::table(‘users’)->where(‘name’,’ali’)->delete();